Kako koristiti terminološku bazu?

Termin koji Vas zanima unesite u prozor u gornjem levom delu naslovne stranice i kliknite na polje „pretraga“. Ispod njega pojaviće se lista pogodaka (unosa koji sadrže traženu reč). Klikom na neki od njih, u desnom delu ekrana pojaviće se cela odrednica, sa svim podacima koje o datom terminu postoje.
Pri tome, željeni termin možete unjeti na bilo kojem od jezika koji su zastupljeni u bazi.

U pretrazi možete koristiti i pomoćne znake: Znaci se mogu i kombinovati (npr., upitom *rights$ dobićete listu pogodaka sa terminima koji se završavaju riječju rights, a upitom %organi?ation$ termine koji uključuju kombinacije drugih riječi sa riječju organisation/organization).

Jednostavnim upitom, bez pomoćnih znaka, dobićete listu pogodaka u kojima se tražena riječ pojavljuje u bilo kojoj kombinaciji i na bilo kojoj poziciji u toj kombinaciji.