O BiHtermu

BiHterm predstavlja višejezičnu terminološku bazu koja je nastala kao rezultat procesa prikupljanja i obrade terminologije u okviru procesa prevođenja pravnih akata EU na jezike u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Kako je utvrđivanje pouzdane stručne terminologije i osiguranje njene dosljedne primjene jedan od osnovnih principa za postizanje kvaliteta u procesu prevođenja, ideja je bila da se na jednom mjestu objedini sva terminologija prikupljena iz različitih oblasti i na taj način olakša posao svima koji na bilo koji način učestvuju u procesu prevođenja i preuzimanja zakonodavstva EU.

Terminološka baza je započeta izradom Terminološkog rječnika europskih/evropskih integracija sa oko 3500 termina, da bi se kasnije dopunjavala terminologijom iz pravnih akata EU i drugih dokumenata koji su povezani sa EU. Prikupljeni termini potiču iz različitih oblasti i različitog su stepena pouzdanosti (reliability), u zavisnosti od toga kroz koje faze redakture su prošli (lingvistička/stručna/pravna redaktura).

BiHterm djeluje na principu koncepta, što u praksi znači da se jedan termin može odnositi na dva, a ponekad i više koncepata. Većina termina je data na engleskom jeziku uz odgovarajući ekvivalent na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, dok su neki termini, pored engleskog, navedeni i na drugim jezicima EU.

Unosi u BiHtermu mogu sadržavati i neke od sljedećih podataka:

Creation Date datum unosa termina
Change Date datum poslјednje izmene termina
Context kontekst u kojem se termin javlja
Definition definicija termina
DefRef izvor definicije
Note dodatni podaci i komentari
NoteRef izvor dodatnih podataka i komentara
Oblast oblast za koju je termin karakterističan
Project projekat u okviru kog je termin preveden
Reliability pouzdanost prevoda od 1 do 4:
1 – termin iz prevoda koji nije prošao redakturu;
2 – termin koji je prošao lingvističku redakturu;
3 – termin koji je prošao lingvističku i stručnu redakturu;
4 – termin koji je prošao lingvističku, stručnu i pravnu redakturu)
See also drugi izvori iz kojih je moguće dobiti više podataka o terminu
Subject oblast za koju je termin karakterističan (na engleskom)
TermRef dokument iz kojeg je termin izdvojen
TermSource institucija koja je preporučila prevod
UsageLabel status termina (prihvatljivo, kolokvijalno, često, žargon, manje prihvatljivo, ne preporučuje se, zastarjelo, zvanično, itd.)

BiHterm je baza koja će se vremenom dopunjavati novim terminima, a već postojeći će se unaprijeđivati kako proces prevođenja pravnih akata EU bude napredovao. S tim u vezi svi vaši komentari, mišljenja ili stručni doprinosi BiHterm-u su dobrodošli. Njih možete uputiti Odsjeku za metodologiju i terminologiju Direkcije za evropske integracije BiH a pitanja u vezi funkcionisanja samog programa, njegovom kreatoru